Kwaliteit in transport begint bij de NIWO

De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport.
Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan de bijna 12.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars. De NIWO: kwaliteit in transport begint hier!

NIWO is een afkorting voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

Doelstelling en taken

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg. De NIWO wil dit doel bereiken:

door het uitvoeren van de haar bij of krachtens de Wet wegvervoer goederen (WWG) opgedragen taken en werkzaamheden, waaronder:

  • Verlening van vergunningen
  • verlenen van vergunningen voor beroepsgoederenvervoer over de weg binnen de Europese Unie op grond van gestelde eisen
  • verstrekken van ritmachtigingen en CEMT-vergunningen voor vervoer van, naar en door andere landen (meestal buiten de Europese Unie)
  • Intrekking van vergunningen
  • intrekking op eigen verzoek
  • intrekking als niet meer aan de eisen wordt voldaan
  • Beheer van gegevensbestanden en het verstrekken van gegevens uit die bestanden
  • Bilaterale en mutilaterale onderhandelingen
  • ondersteunen van onderhandelingen met andere landen in het kader van verdragen over wegvervoer van goederen

door het uitvoeren van overige door de overheid aan de NIWO toevertrouwde taken en werkzaamheden;
door het uitvoeren van alle overige taken en werkzaamheden die voor het doel bevorderlijk zijn.